Автор Петър Русчуклиев        

„Nichts ist heute wie es ist, wenn das was gestern war nicht geschehen ist und was gestern war, kann morgen wieder kommen.“ – Един афоризъм, който  приведен на български звучи приблизително така:  „Корените на всичко в настоящето и бъдещето се  крият в миналото “  - Авторът не ми е известен, но след 86 години прибивание на този свят, особенно от преживяното напоследък бих се позволил да добавя още нещо : - Последствията могат да бъдат понякога фатални. Дори за целия народ, когато политиката е недалновидна, лишена от рационална концепция и призвана да слугува само на „Бога на златото“.

            Заключителният акорд е добавен  на 11.11. 2022 година в Берлин                                                           

Страница 8 от 8