З А П О В Е Д

№1675/31.05.2023

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 22 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол №49),

 

З А П О В Е Д 

№ 1570/23.05.2023 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 19 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол № 49),

 

З А П О В Е Д

№ 3529 / 11.10.2022 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

Страница 1 от 24