ОБЯВА

за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за
„Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на Община Бургас“
 

Страница 1 от 26