Приеха решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Приморско за срок от 10 години.

Страница 1 от 44